Cảm biến đo mức chất rắn

  • Cảm biến đo mức chất rắn dạng radar dây
  • Cảm biến đo mức chất rắn dạng điện dung liên tục
  • Cảm biến đo mức chất rắn dạng điện dung on off
  • Cảm biến đo mức chất rắn dạng xoay

Chat với chúng tôi