Cảm biến đo mức ON/OFF

  • Cảm biến đo mức on/off dạng cánh xoay
  • Cảm biến đo mức on/off dạng rung
  • Cảm biến đo mức on/off dạng điện dung